Monday, 12 January 2015

SOAL Baru: soal bahasa sunda kelas 6 semester 2

Advertisements

SOAL ULANGAN
 SEMESTER 2 BAHASA SUNDA
TAHUN AJARAN  20../ 20..

Nama                        :
Kelas                        : 6 ( enam )
Mata pelajaran         : Bahas sunda
Hari/tanggal             : Patunjuk Umum :

1.   Baca “Basmallah” saterasna tulis nama sareng nomor peserta dina kolom nu tos disadiakeun
2.   Baca dengan teliti sebelum memberi jawaban
3.   Tipaynkeu nawaler  soal-soal nu dianggap gampil
4.   Periksa deui padambelan anjeun sateuacan diserahkeun ka pangawas
5.  upami soal atos rengse ucapkun  “Hamdallah”


I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !

1.   Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna  . . . .

A. informasi        
B. warta            
C. amanat            
D. piwuruk
              
2.   Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . .

A. koran              
B. jangkar         
C. piwuruk          
D. kar  
                
3.   Nu lain babagean dina biantara nyaeta  . . .

 A. udur            
 B. gering           
C. teu walakaya  
D. teu damangsoal bahasa sunda kelas 6  semester 2

Adapun untuk saol soal semester 1 dan 2  
mulai dari  Kelas 1 , kelas 2 , kelas 4  kelas 5 dan kelas 6 seperti

Adapun untuk saol - soal semester 1 dan 2  mulai dari  Kelas 1 , kelas 2 , kelas 3  ,kelas 4  kelas 5 dan kelas 6 seperti

 
4.   Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . .

A. ngadongeng    
B. pangumuman
C. bewara           
D. biantara               

5.   Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . .

A. ditalar              
B. diinget-inget
C. dibaca            
D. diapalkeun                      

6.  Gaganti kolot urang di sakola teh  . . . .

A. ketua murid   
B. guru              
C. penjaga sakola   
D. babaturan sakola

7.     Kuring teh  . . . amanat ku Ema keur ka Santi.

A. katitipan        
B. katitipkeun     
C. titipan                
D. titipkeun

8.      Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . .  kaibunan.

A. bantal            
B. kasur              
C. kapas                 
D. keretas

9.   Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . .

A. hese dititah    
B. babari dititah 
C. eraan              
D. sieunan                            

10.   Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?

A. di                   
B. ka                   
C. ti                    
D. na

11.   Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . .

A. diregepkeun   
B. ngaregepkeun    
C. ragepan     
D. karegepkeun

12.   Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . .

A. sumpang – simpang                            
B. sesepak
C. cas – ces – cos                                    
D. guna – guna

13. Aya jalan komo meuntas, hartina . . .

A. mupuas kanu keur cilaka               
B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak                    
C. tenang taya kasieun.
D. jauh – jauh teu beubeunangan
               

14.     Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas  . . . .

A. monyet jeung kuya                               
B. ucing jeung anjing
C. peucang jeung buhaya                            
D. sendok jeung garpu

15.     Conto kalimah nu eusina nasehat . . . .

 A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” !                                  
 B. “Budak et amah musuhna meuni loba”                                                    
 C.  “Angga mah budak akur jeung batur”
 D.  “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur”


II.  Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah !

1.    Awakna jangkung badag siga . . . pangisina.

2.    Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .

3.    Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . .

4.    Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku  . . . sabab teu sopan.

5.    Abus sakola teh jam 07.15 jadi datangna kudu isuk keneh. Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi  . . . .

6.    Anak anjing kirik, ari anak buhaya nyaeta  . . . .

7.    Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas  . . . .

8.    Jadi jalmi teh kudu leuleus jeujeur liat . . . .

9.    “Ah, abdi mah gaduh rorompok oge saung butut !" Kalimah diluhur ngagunakeun gaya basa . . . .

10.    Nu kaasup istilah kadaharan diantarana . . . .

11.    Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta  . . . .

12.    Bakat ku sieun digegel ku anjing,  . . . lumpat tarik pisan.

13.    Tukang nyieun parabot tina taneuh, disebut . . . .

14.    Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .

15.    Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola, para siswa  . . . .
Itulah yang bisa di posting dan terimaksih sudah berkunjung di blog sunadinata.blogspot.com jangan lupa  saran jika sudah berkunjung.
Advertisements

Related Post:

No comments:

Post a Comment