Friday, 28 October 2016

Cara Mudah Mengatasi Anak yang Tidak Mengerjakan PR

Cara Mudah Mengatasi Anak yang Tidak Mengerjakan PR - ibu dan bapak bagai mana kabarnya hari ini semoga selalu sehat. sebenarnya jika ngomongin PR tidak layak kali untuk di bicarakan tapi Kemungkinan ada saja ibu dan bapak yang bosan mendengar dengan PR atau tugas anak selain disekolah ternyata ada saja dirumah. katanya membebankan anak. apa lah . namnya juga belajar ya mesti kudu memberikan salah satu tugas untuk anak jangan main saja ketika dirumah itu.

Cara Mudah Mengatasi Anak yang Tidak Mengerjakan PRMemang ada dua sisi jika dipandang tapi kita ambil yang baiknya aja untuk memberikan tugas terhadap anak. tentunya juga harusad  a komunikasi antar guru dan orang tua sehingga mendidik anak itu ada kekompakan salah satunya memberikan tugas tambahan  anak, nah jika ada saja anak yang tidak mengerjakan PR padahal sudah ada komunikasi dengan orang tua maka apa yang harus dilakukan agar anak disiplin dan sedikit mengerti tentang apa yang ditugaskan.
Hukuman 

 Hukuman disini bukan humunan yang jauh jelek karna, seperti jika tidak mengerjakan PR anak -anak berdiri belajarnya atau bisa yang lainya yang tidak menyakiti Fisik siswa.

Banyak orang tua yang salah kaprah dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah salah dikit lapor dan lapor. selaki pendidik miris mendengar ada guru yang dipenjara akibat nyubit. memang zaman sudah beubah tentunya jika ada sedikit masalah guru yang disaalahkan padahal anaknya saja mungkin yang kurang disiplin maka dari itu. maka dari itu semoga ada komuikasi antar guru dan orang tua dalam mendidik anak-anaknya sepeti dengan selembaran surat pernyataan/

Hadiah
Jika ada anak yang mengerjakan PR atau tugas anak senang dengan yang namanya Hadiah berilah hadiah atau penghargaan terhadap anak yang sudah melakukan kerja keras yaitu melaksankan tugas dan PR . Hadiah tak terlalu mewah dan mahal yang terpenting anak senag dan ada penyemangat.

Maka dari itu anak yang tidak mengarjakan PR ikut semangat dalam mengisi PR nya lagi dan tidak mau untuk diberi hukuman.

Itu saja dua hal yang perlu dicermati semoga adanya hdaiah dan panistmen tersebut memberikan epek dan kesemangatan anak terhadap belajar dikelasnya.

Monday, 24 October 2016

Cara Menghitung Nilai Pada Soal Ulangan

Cara Menghitung Nilai Pada Soal Ulangan - Selamat berjumpa kembali dan mungkin admin baru kembali lagi, mungkin kemarin - kemarin admin sibuk ngurusin anak orang.. he he ya harapan admin cuma satu semoga kelak kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa bangsa, agama , warga dan keluarga. 

Baiklah pada kesempatan ini admin akan coba ulas sedikit  tentang salah satu hasil koreksian dimana tentu akan menghitung-hitung dan menjumlahkan nilai yang akan dicantumkan pada ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Disini admin shering bagi yang belum memahami saja buat calon guru atau orang tua yang sedang mengorksi soal ulangan.


Cara Menghitung Nilai Pada Soal UlanganNamun yang pasti tentu untuk hasil yang pasti seperti hasil ulangan tengah semester itu sudah tentu hasil soal murni pada soal tersbut akan tetapi nilai UAS dan UKK itu nilai penjumlahan yang berkaitan dengan tugas, ulangan harian, UTS dll sehingga menghasilkan nilai UAS. Baik lah berikut cara menghitung nilai Soal Ulangan Dalam pemberian poin itu tergantung rekan semua biasanya dalam PG dan isian itu selalu berbeda. contoh untuk anak kelas bawah dengan jumlah soal 25 PG 15 dan isian 10.

Biasanya untuk PG diberikan POIN atau nilai satu jika betul dan untuk isian diberikan poin atau nilai dua. kemudian bagaimana cara untuk menghitung dan menjumlahkannya. silahkan hitung jumlah PG yang betul beri poin satu. Misalnya jika PG 15 betul 14 dan isian jika 10 betul 8 . nah untuk 8 itu bei poin dua. 8 x 2 = 16

Silahkan dijumlahkan Betul PG  14 + Betul isian 16 = hasilnya  30 Berapa hasilnya ? Hasilnya yaitu 85,7 Nah unttuk jumah soal yaitu isian dikali dua maka jumlah nilai soal 35 bukan 25. Mungkin cukup itu saja kiranya bisa membantu. jika ada kekeliruan dalam bahasan diatas atau belum memahami boleh untuk dirundingkan dibawah ini.

Thursday, 13 October 2016

Contoh Tempat Posisi Duduk Ulangan Untuk Peserta Ujian

Contoh Tempat Posisi Duduk Ulangan Untuk Peserta Ujian  - Selamat berjumpa kembali, semoga rekan semua dalam keadaan sehat, dan itu patut kita syukuri dan semoga kita semua selalu menjadi orang yang selalu bersyukur. Ingat  karna hidup didunia itu cuma untuk menanti ? menanti solat dan disolatkan, itu wasiat dari teman tetangga. 


Baiklah jika sedang menanati dan mencari buat ulangan anak agar posisi anak tertib dan nyaman berikut saya coba membuat nomer urut atau tempat posisi duduk anak untuk ujian( ulangan)

Ini adalah salah satu contoh yang sudah diaplikasikan sebelumnya oeleh saya dan Tinggal menempelkn ketika sudah diprint namun sebelumnya berikan setiap nomor pada meja tersebut agar siswa lebih nyaman dan enak duduknya , bisa diroling dengan yang berbeda kelas. contoh dibawah silahkan diamati saja


Contoh Tempat Posisi Duduk Ulangan Untuk Peserta Ujian
 Baca juga nih :

Itu saja  Contoh Tempat Posisi Duduk Ulangan Untuk Peserta Ujian  semoga bermanfaat untuk kita semua dan membantu rekan dalam kegiatan ujian atau ulangan disekolahnya.

Tuesday, 4 October 2016

Soal UTS Kelas 5 Bahasa Sunda Semester 1 ( Ganjil )

Soal UTS Kelas 5 Bahasa Sunda Semester1 ( Ganjil ) - Bagi ibu dan bapak yang sedang melaksanakan Ulangan tengah semester ganjil dan mencari rujukan atau refrensi berikut ini saya suguhkan soal khusus buat kelas 5 dengan mata pelajaran bahasa sunda. lebih lengkapnya silahkan saja perhatikan di bawah ini.Soal UTS Kelas 5 Bahasa Sunda Semester1 ( Ganjil )


Pek baca wacana dihandap ieu.
Kagiatan medar buku
Buku nu judulna “ kabita kumilik batur” teh karangan Akub Sumarna jeung Drs. H. Dana Rasmita, eusina aya tujuh carita, nyaeta (1) “Kabita kumilik batur”, (2) “sero meunang jimat” , (3) “Sero kapalingan jimat”, (4)”Teu welėh gedė milik”, (5) Eleh ku hėngkėr” , (6) “teu daek sabilulungan” jeung (7) siun jalir tina janji” . Ieu buku teh diterbitkeun ku CV Srikandi Ayu dina taun 1996 ari eusina medar ngenaan dongeng-dongeng pieunteungeun, nu cocog pikeun murid-murid sakola dasar.
Hal-hal anu kudu dianalisis ku barudak nu pangutamaana mah ngenaan (1) Tema/jėjėr (2) palaku / lalakon, (3) jalan carita/alur/plot. Dumasna kana bacaan tadi , urang kudu apal hal-hal naon wae anu aya dina eusi bukuna.( 5) naon wae sub judul bukuna : (6) kumha ringkesan eusi bukuna  


I.    Eusian pananya dihandap ieu ku jawaban anu bener !

1.Buku naon nu dikarang ku Akub sumarna jeung Dana sasmita!

2. aya sabaraha carita anau aya dina buku” kabita kumilik batur”?

3.Taun sabaraha buku” kabita kumilik batur diterbitkeun.?

4.Hal-hal naon anu kudu dianalisis dina hiji carita?

5. Tuliskeun ngaran panerbit buku “ kabita ku milik batur”
 
II.    Cakra (x) salah sahiji aksara a, b,  atawa c hareupun jawaban pang benerna

1.Pun bapak nuju laladong karumah sakit, naon hartina kecap laladong…
a.berobat            b. meuli obat                c. meuli obat

2. Lamun eusina ngeunaan dongeng, urang kudu medar:
a.saha tokohna        b. kumaha watak jeung alurna    c. a sareng b bener

3.Nu mangrupa kalimah piwuruk dihandap ieu nyaeta….
a. iraha rek indit kabandung
b. cik, pangwawakeun buku tina kantong!
c. mun jadi jelma tong sok agul ku paying butut

4.Jang akung mah lamun dipapatahan tara nurut, jadi kubatur teu dipika resep.
Paribasa anu saluyu jeung kaayaan diluhur nyaeta..
a.    Agul ku paying butut   
b.    Aya bagja teu daulat
c.    Cara cai dina daun bolang

5. Hal- hal nu teu kudu dititenan lamun urang medar buku nyaeta…
a. judul bukuna        b. nu meuli bukuna         c.nu nulis bukuna

6. Kalimah nu tulisana bener nyaeta…
a. Kang Yadi meuli bajy di pasar Baru
b. Kang Yadi meuli bajy di pasar baru
c. Kang yadi meuli bajy di pasar baru

7. Gugun sok heureuy wae upami nuju diajar teh. Kalimah piwuruk nu cocok nyaeta…
a. Gun, Nuju diajar heureuy
b. Gun Upami nuju diajar teu kenging heureuy wae!
c. ah gugun mah heureuy wae

 8.Abdi tos wawartos ka mamah, kecap wawartos sarua jeung kecap…
a. bebeja            b. bebekelan             c. bedegong

9. Piwuruk hartina…
a. nasehat        b. parentah             c. Ngageroan

10. Titenan hartina…
a. tempoan         b. talitian             c. nyaksian

11. Abah enjum sasanggeum di payuneun barudak. Kecap sasanggeum sarua jeung kecap..
a. nyarita         b. diuk        c. ngambek

12. carandak sarua jeung…
a. gearing         b. rek ceurik         c. reknyandak

13. Kamari rafi ahmad raheut, raheut sarua jeung kecap..
a. ceda            b. caket        c. cadel

14. conto kalimat, ngritik nyaeta..
a. sakola teh lingkungana meuni barala
b. sakola nida el-adabi bararesih
c. sakolana mah di kelas 6

15.pangajaran 5 kaseahatan lingkungan…
a. warta            b. ngritik        piwuruk

III. Eusian titik-titik dihandap ieu ku jawaban anu bener !
1 ….   Kana bacaan urang kudu apal.
2. tokoh watak jeung alur ka asup kana ….  Buku, dongeng, novel, carpon.
3. abdi kamari … motor.
4. ulah ….  Teuing atuh leumpangna ieu suku nyeri
5. …….  atuh nya, ari rek papasakan teh
6. upami urang …. dikelas
7. bahana …. Teu kenging nyarios
8. kuring keur …. Pancen ti bu guru
9. tuur kuring …. , urut labuh tinda apedah
10. Ginajar budak ….. , wajahna …. Sae ka….. , sopan  …. Ka ibu rama ….  Budakna jangkung …… tapi jagjag, tapi kuatna, jeung……Jika masih belum lengkap  kunjungi saja ini :

Itu saja mungkin Soal UTS Kelas 5 Bahasa Sunda Semester1 ( Ganjil ) yang bisa disampaikan kiranya membantu ibu dan bapak , mohon untuk memberikan saran agar kedepannya lebih baik lagi.