Tuesday, 4 October 2016

Soal UTS Kelas 5 Bahasa Sunda Semester 1 ( Ganjil )

Advertisements

Soal UTS Kelas 5 Bahasa Sunda Semester1 ( Ganjil ) - Bagi ibu dan bapak yang sedang melaksanakan Ulangan tengah semester ganjil dan mencari rujukan atau refrensi berikut ini saya suguhkan soal khusus buat kelas 5 dengan mata pelajaran bahasa sunda. lebih lengkapnya silahkan saja perhatikan di bawah ini.Soal UTS Kelas 5 Bahasa Sunda Semester1 ( Ganjil )


Pek baca wacana dihandap ieu.
Kagiatan medar buku
Buku nu judulna “ kabita kumilik batur” teh karangan Akub Sumarna jeung Drs. H. Dana Rasmita, eusina aya tujuh carita, nyaeta (1) “Kabita kumilik batur”, (2) “sero meunang jimat” , (3) “Sero kapalingan jimat”, (4)”Teu welėh gedė milik”, (5) Eleh ku hėngkėr” , (6) “teu daek sabilulungan” jeung (7) siun jalir tina janji” . Ieu buku teh diterbitkeun ku CV Srikandi Ayu dina taun 1996 ari eusina medar ngenaan dongeng-dongeng pieunteungeun, nu cocog pikeun murid-murid sakola dasar.
Hal-hal anu kudu dianalisis ku barudak nu pangutamaana mah ngenaan (1) Tema/jėjėr (2) palaku / lalakon, (3) jalan carita/alur/plot. Dumasna kana bacaan tadi , urang kudu apal hal-hal naon wae anu aya dina eusi bukuna.( 5) naon wae sub judul bukuna : (6) kumha ringkesan eusi bukuna  


I.    Eusian pananya dihandap ieu ku jawaban anu bener !

1.Buku naon nu dikarang ku Akub sumarna jeung Dana sasmita!

2. aya sabaraha carita anau aya dina buku” kabita kumilik batur”?

3.Taun sabaraha buku” kabita kumilik batur diterbitkeun.?

4.Hal-hal naon anu kudu dianalisis dina hiji carita?

5. Tuliskeun ngaran panerbit buku “ kabita ku milik batur”
 
II.    Cakra (x) salah sahiji aksara a, b,  atawa c hareupun jawaban pang benerna

1.Pun bapak nuju laladong karumah sakit, naon hartina kecap laladong…
a.berobat            b. meuli obat                c. meuli obat

2. Lamun eusina ngeunaan dongeng, urang kudu medar:
a.saha tokohna        b. kumaha watak jeung alurna    c. a sareng b bener

3.Nu mangrupa kalimah piwuruk dihandap ieu nyaeta….
a. iraha rek indit kabandung
b. cik, pangwawakeun buku tina kantong!
c. mun jadi jelma tong sok agul ku paying butut

4.Jang akung mah lamun dipapatahan tara nurut, jadi kubatur teu dipika resep.
Paribasa anu saluyu jeung kaayaan diluhur nyaeta..
a.    Agul ku paying butut   
b.    Aya bagja teu daulat
c.    Cara cai dina daun bolang

5. Hal- hal nu teu kudu dititenan lamun urang medar buku nyaeta…
a. judul bukuna        b. nu meuli bukuna         c.nu nulis bukuna

6. Kalimah nu tulisana bener nyaeta…
a. Kang Yadi meuli bajy di pasar Baru
b. Kang Yadi meuli bajy di pasar baru
c. Kang yadi meuli bajy di pasar baru

7. Gugun sok heureuy wae upami nuju diajar teh. Kalimah piwuruk nu cocok nyaeta…
a. Gun, Nuju diajar heureuy
b. Gun Upami nuju diajar teu kenging heureuy wae!
c. ah gugun mah heureuy wae

 8.Abdi tos wawartos ka mamah, kecap wawartos sarua jeung kecap…
a. bebeja            b. bebekelan             c. bedegong

9. Piwuruk hartina…
a. nasehat        b. parentah             c. Ngageroan

10. Titenan hartina…
a. tempoan         b. talitian             c. nyaksian

11. Abah enjum sasanggeum di payuneun barudak. Kecap sasanggeum sarua jeung kecap..
a. nyarita         b. diuk        c. ngambek

12. carandak sarua jeung…
a. gearing         b. rek ceurik         c. reknyandak

13. Kamari rafi ahmad raheut, raheut sarua jeung kecap..
a. ceda            b. caket        c. cadel

14. conto kalimat, ngritik nyaeta..
a. sakola teh lingkungana meuni barala
b. sakola nida el-adabi bararesih
c. sakolana mah di kelas 6

15.pangajaran 5 kaseahatan lingkungan…
a. warta            b. ngritik        piwuruk

III. Eusian titik-titik dihandap ieu ku jawaban anu bener !
1 ….   Kana bacaan urang kudu apal.
2. tokoh watak jeung alur ka asup kana ….  Buku, dongeng, novel, carpon.
3. abdi kamari … motor.
4. ulah ….  Teuing atuh leumpangna ieu suku nyeri
5. …….  atuh nya, ari rek papasakan teh
6. upami urang …. dikelas
7. bahana …. Teu kenging nyarios
8. kuring keur …. Pancen ti bu guru
9. tuur kuring …. , urut labuh tinda apedah
10. Ginajar budak ….. , wajahna …. Sae ka….. , sopan  …. Ka ibu rama ….  Budakna jangkung …… tapi jagjag, tapi kuatna, jeung……Jika masih belum lengkap  kunjungi saja ini :

Itu saja mungkin Soal UTS Kelas 5 Bahasa Sunda Semester1 ( Ganjil ) yang bisa disampaikan kiranya membantu ibu dan bapak , mohon untuk memberikan saran agar kedepannya lebih baik lagi.
Advertisements

Related Post:

No comments:

Post a Comment